שלחו לי מייל

.

היטל השבחה

היטל השבחה

מטרת היטל השבחה:

כיסוי הוצאות הוועדה המקומית הקשורות בתכנון וברכישה של מקרקעין לצורכי ציבור.

היטל השבחה הוא תשלום שגובה הוועדה המקומית על עליית ערך המקרקעין בעקבות אישור תכנית בניין עיר (תב"ע), אישור הקלה או אישור שימוש חורג.

השמאי שמאי מטעם הוועדה המקומית (העירייה או הרשות המקומית) בוחן את עליית ערך המקרקעין כתוצאה מאישור התכנית /או ההקלה ו/או השימוש החורג, נכון למועד אישורם. היטל השבחה יחול על המקרקעין בתחום התכנית או על מקרקעין הגובלים עמו.

היטל השבחה גובים על תכניות שאושרו מיום 01.07.1975.

את הערכים שנמצאו ממדדים ליום מימוש הזכויות. מהו מועד המימוש? מכירת המקרקעין או בקשה לניצול הזכויות.

מי משלם את היטל ההשבחה?

על שומת היטל השבחה ניתן לערער תוך 45 יום מיום שבו הובאה השומה לידיעת החייב.

מומלץ להיעזר בשמאי מקרקעין מטעמכם שיבדוק את השומה של השמאי. אם נמצא שהיטל ההשבחה גבוה, ניתן לערער באמצעות בקשה ליו"ר מועצת השמאים למינוי שמאי מכריע.

יו"ר מועצת השמאים יודיע בתוך 15 יום על זהות השמאי המכריע.

השמאי המכריע שמונה ידון ויכריע לגבי גובה החיוב.

על ההחלטה של השמאי המכריע ניתן לערער החייב או הוועדה המקומית לפני ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה בתוך 45 ימים מיום המצאת שומתו של השמאי המכריע.

אם החייב מערער על עצם החיוב ניתן לערער בפני וועדת הערר לפיצוים והיטל השבחה.

נשמע מורכב?

לא כל כך. מה שנחוץ ליצור קשר עם שמאי מקרקעין. השמאי בוחן את השומה, האם כדאי לערער. השמאי יפנה לגורמים הרלוונטיים, במטרה לקדם את הטיפול בנושא.

זהירות: השמאי המכריע יכול גם להגדיל את ההיטל אם מצא לנכון.

המלצות:

טרם ביצוע הסכם רכישה או מכירה, בדקו עם שמאי מקרקעין, האם קיימת סבירות לחיוב בהיטל השבחה. חשוב להבטיח שהמוכר ישלם את היטל ההשבחה.

בעיר תל אביב-יפו קיימת חשיפה גבוהה לחיוב בגין אישור תכנית 5000.

במרכז העיר קיימת חשיפה לתכנית הרובעים (רובע 3 ורובע 4).

משרדנו מטפל בתיקים של מוכרי נכסים שחויבו בגין אישור תכנית 5000 – תכנית מתאר תל אביב-יפו ותכנית הרובעים.

יעוץ ראשוני חינם ובדיקה של הסבירות להפחתת היטל ההשבחה