שמאי מקרקעין הינו מוסמך לבצע הערכות שווי על פי חוק.
מתווכים או יועצי נדל"ן מסוגים שונים אינם מוסמכים לעסוק במקצוע הערכת שווי מקרקעין.
חוות דעת שמאית נערכת למגוון מטרות:
הערכת שווי – חוות דעת לבית משפט (בכינוס נכסים, גירושים, חלוקה בין יורשים).
שופט ממנה מומחה בתיק בית משפט, לצורך מתן חוות דעת שמאית.
השמאי נטרלי, ומסייע לשופט לקבל החלטה בתיק.

הערכת שווי – לפרטיים ולחברות.
הערכת שווי טרום רכישה – זיהוי הנכס בפועל – שמאי מגיע לנכס, מזהה שהנכס תואם את תשריט בית משותף, כל מסמך משפטי אחר. בדיקת התאמה להיתר בניה – בדיקה שאין חריגות בניה.

היטל השבחה
על פי התוספת השלישית שבחוק התכנון והבניה, רשויות התכנון גובות היטל השבחה בגין אישור של תכניות בניין עיר, הקלות או שימושים חורגים.
בגין ההשבחה שאושרה גובה רשות התכנון היטל השבחה המהווה מחצית מההשבחה.
מחלקת הנדסה (הוועדה המקומית לתכנון ובניה) שולחת לבעל הכנס את הסכום לתשלום.
הסכום לתשלום נקבע ע"י שמאי מקרקעין מטעם העירייה.
לבעל הנכס ישנה אפשרות בתוך 45 יום, להגיש ערער על החבות לוועדת ערר בסוגיה משפטית או לשמאי מכריע בסוגיה שמאית.
ההמלצה היא לצור קשר עם שמאי מקרקעין, שבוחן את החיוב של מחלקת הנדסה (הוועדה המקומית לתכנון ובניה). לאחר הבדיקה שמאי מקרקעין ממליץ כיצד לפעול.
היה והוחלט לערער, השמאי מבצע פנייה למזכירות מועצת השמאים למינוי שמאי מכריע.
הבהרה: ישנה אפשרות ששמאי מכריע יעלה את סכום החיוב.
יש לקחת בחשבון את שכר הטרחתם של השמאי המכריע ושמאי מטעם בעלי הקרקע.